Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bemiddelingsvoorwaarden ‘Struinen in de Tuinen’

Stichting de Bühne (hierna te noemen De Bühne) is initiatiefnemer en organisator van het evenement ‘Struinen in de Tuinen’ en exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten in relatie tot dit evenement en het onderliggende concept. Deze rechten zullen te allen tijde door artiesten en locaties gerespecteerd worden.

De Bühne faciliteert huiskameroptredens tijdens het evenement Struinen in de Tuinen’ en bemiddelt daarbij in de totstandkoming van afspraken tussen hosts en acts die hieraan mee willen doen. De afspraken voor de optredens tijdens het evenement Struinen in de Tuinen’ worden gemaakt tussen hosts en acts, De Bühne bemiddelt slechts en is daarmee formeel geen partij bij deze afspraken.

De Bühne is door zowel hosts als acts gevolmachtigd om deze afspraken in naam en voor rekening en risico van deze hosts en acts te maken.

De Bühne aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de organisatie en uitvoering van het evenement Struinen in de Tuinen’, meer in het bijzonder in verband met de optredens van de acts op de locaties. Aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, is uitgesloten. Mocht De Bühne niettemin op enige wijze aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van De Bühne in het voorkomende geval daadwerkelijk uitkeert.

De act/host die zich aanmeldt en daarbij deze voorwaarden accepteert, verleent De Bühne de uitdrukkelijke volmacht tot het bemiddelen in de totstandkoming van optredens op locaties tijdens het evenement Struinen in de Tuinen’. De in dit verband via De Bühne te maken afspraken gelden daarbij formeel namens act/host en voor rekening en risico van act/host.

Act/host vrijwaart De Bühne volledig tegen aanspraken, van welke aard ook, in verband met de bemiddelde optredens van de acts op de locaties.

Op deze bemiddelingsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland.